Powrót do listy

Wyjaśnienia dotyczące wprowadzonej miesięcznej opłaty abonamentowej.

          W związku ze zgłaszanymi przez odbiorców usług wątpliwościami dotyczącymi wprowadzenia przez spółkę opłaty abonamentowej do taryfy stanowiącej podstawę rozliczeń należności za dostarczoną wodę i przyjęte do oczyszczenia ścieki, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyjaśnia, że opłata abonamentowa nie jest „opłatą za wodomierz”, ani też nie stanowi rekompensaty z tytułu kosztów nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza, lecz jest elementem taryfy, tak samo, jak cena jednostkowa za 1m3 dostarczonej wody i 1m3 przyjętych do oczyszczenia ścieków. 

            Zasady ustalania cen i stawek opłat za wodę i ścieki oraz rozliczeń za usługi dostarczania wody i przyjmowania ścieków do oczyszczenia uregulowane są w ustawie z dnia  07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 139) oraz w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 127, poz. 886).

Opłata abonamentowa jest opłatą, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, a w jej skład wchodzą trzy poniżej wymienione elementy:

  • koszty poniesione przez przedsiębiorstwo w związku z utrzymaniem w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych (są to koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń, stanowiące zgodnie z treścią rozporządzenia taryfowego nie więcej, niż 15 % całości tych kosztów, podzielone zgodnie z przyjętym współczynnikiem na liczbę odbiorców; w taryfie przyjęto koszty te w wysokości 8%),
  • koszty poniesione przez przedsiębiorstwo w związku z dokonaniem usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego – są to koszty wynagrodzenia pracownika dokonującego odczytu wodomierzy lub urządzeń pomiarowych,
  • koszty poniesione przez przedsiębiorstwo w związku z dokonywaniem rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków – są to koszty wynagrodzenia pracownika dokonującego rozliczenia usługi dostawy wody i odprowadzenia ścieków oraz koszty przygotowania i wysłania faktury.

Stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę usług ustala się:

      - w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,

      - w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,
      - w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;

Zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem, włączenie do stawki opłaty abonamentowej kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych pomniejsza odpowiednio o tę część koszty eksploatacji i utrzymania tych urządzeń przy kalkulowaniu cen jednostkowych za 1m3 dostarczonej wody i 1m3 przyjętych do oczyszczenia ścieków.

Oznacza to, iż opłata abonamentowa nie jest dodatkowym obciążeniem nakładanym na odbiorcę wody, a jej elementy składowe zostały wyłączone z kalkulacji ceny jednostkowej na dostawę 1,0 m3 wody.        

W przypadku braku opłaty abonamentowej cena 1,0m3 wody byłaby wyższa o te elementy, które uwzględnione zostały przy ustalaniu wysokości tej opłaty, tzn. o koszty:

  1)   utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych;

  2)   odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego;

  3)   rozliczenia należności za wodę lub ścieki.

 

Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, natomiast koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierzy dodatkowych - odbiorca usług.

Jak wynika z powyższego, opłata abonamentowa nie służy pokryciu kosztów zakupu, montażu i utrzymania wodomierza.

Taryfy za zbiorowe doprowadzenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy. Spółka w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie przedstawia burmistrzowi  wniosek o ich zatwierdzenie.

Burmistrz sprawdza, czy taryfy i wieloletni plan inwestycyjny zostały opracowane zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 139) oraz w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 127, poz. 886) i weryfikuje koszty usług pod względem celowości ich ponoszenia.

Następnie Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia przez przedsiębiorstwo wniosku o ich zatwierdzenie , albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami.

Rada gminy może także podjąć uchwałę o dopłacie do taryfy dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.

Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.  

Taryfy obowiązują przez 1 rok, a w uzasadnionych przypadkach czas obowiązywania dotychczasowych taryf może być przedłużony, lecz nie dłużej niż o 1 rok.

         

                                                                  Semenyszyn Sławomir - Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Dębnie      

Pliki do pobrania:

abonament_wyjasnienie.pdf

Awarie i remonty

Brak wody w m. Barnówko, Więcław, Łazy i Mostno - 2.04.2019r.

 

     Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie informuje, iż w dniu 2.04.2019r. (wtorek) w godz. od 8:00 do 12:00 w związku z wymianą klapy zwrotnej na SUW Barnówko zostanie wstrzymana dostawa wody w m. Barnówko, Więcław, Łazy i Mostno.

Prosimy o zabezpieczenie niezbędnej ilości wody.
Za utrudnienia przepraszamy

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Dębnie ul. Droga Zielona 1, 74-400.

Klauzula informacyjna RODO
Imię i nazwisko:*
E-mail:*
Telefon:
Temat:*
Treść wiadomości:*
Wyślij

* - pole oznaczone nie moga byc puste

Uzupełnij wszystkie
wymagane pola
Trwa wysyłanie
formularza
Wiadomość została
wysłana
Copyright PWIK Dębno 2013 Realizacja: Agencja Interaktywna Poznań B2 Internet 2013 Klauzula informacyjna RODO |